STATUT FUNDACJI

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Chcieć to Spróbować – zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, ustanowiona przez Władysławę Annę Ząbkiewicz zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Orłowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Chłodna 15 w dniu 3 grudnia 2015 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek handlowych i fundacji oraz w nich uczestniczyć.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§6

 1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Chcieć to Spróbować. Fundacja może używad wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 2. Fundacja ma prawo używania nazwy, oznak, pieczęci.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

 1. rehabilitacja, terapia i aktywizacja osób niepełnosprawnych;
 2. zapobieganie izolacji społecznej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz propagowanie zasad tolerancji i stwarzanie warunków do integracji z osobami pełnosprawnymi;
 3. propagowanie wiedzy na temat rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z dysfunkcjami narządów ruchu;
 4. współpraca ze specjalistami m.in. terapeuci, fizjoterapeuci, lekarze, ortotycy, instruktorzy, trenerzy;
 5. ułatwianie kontaktów pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami a specjalistami;
 6. organizowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych z obszaru rehabilitacji, terapii, kultury fizycznej i sportu w szczególności osób niepełnosprawnych;
 7. wspieranie inicjatyw społecznych w obszarze kultury fizycznej i sportu w szczególności osób niepełnosprawnych;
 8. pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans życiowych;
 9. integracja grup, środowisk, oraz osób indywidualnych związanych z rehabilitacją i sportem;
 10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 11. ochrona i promocja zdrowia;
 12. promowanie zatrudnienia i aktywizacji oraz przeciwdziałania bezrobociu;
 13. promowanie zdrowego stylu życia i sportu, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 14. organizacja i promocja wolontariatu;

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. propagowanie aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości osób niepełnosprawnych, organizowanie aktywnych form spędzania czasu, wspieranie uczestnictwa w kulturze i w życiu społecznym.
 2. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie różnych form rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych – w szczególności rehabilitacji poprzez sport, fizjoterapii, terapii zajęciowej, terapii psychologicznej i pedagogicznej.
 3. organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie obozów, zajęć sportowych, turnusów rehabilitacyjnych, spotkań integracyjnych, a także warsztatów tematycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 4. doradztwo w zakresie oceny funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz doradztwo i pośrednictwo w doborze i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, terapeutycznego, ortopedycznego i sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie w tym także sprzętu sportowego.
 5. tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych (w szczególności rehabilitacji i terapii przez sport);
 6. organizowanie, inicjowanie imprez bądź uczestniczenie w imprezach mających w szczególności na celu pozyskanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów Fundacji.
 7. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, sympozjów i konferencji związanych z rehabilitacją, terapią i problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 8. podnoszenie kwalifikacji terapeutów, fizjoterapeutów, instruktorów i trenerów sportowych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, w tym finansowanie kursów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych.
 9. organizowanie lub finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu wspomagającego terapię osób niepełnosprawnych.
 10. współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, ośrodkami rehabilitacyjnymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą.
 11. współpracę ze środowiskiem terapeutycznym, medycznym i sportowym w zakresie działać Fundacji.
 12. finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji związanych z działalnością Fundacji.
 13. tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych.
 14. finansowanie działań marketingowych i edukacyjnych związanych z działalnością Fundacji.
 15. promowanie i wspieranie promocji sportu osób niepełnosprawnych.
 16. udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach związanych z rehabilitacją, sportem dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno-sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 17. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji.

§9

 1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe bądź inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym bądź innym podmiotom, zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, nagrody rzeczowe dla uczestników zajęć organizowanych przez Fundację.
 3. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współpracować z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność zbieżną z jej celami oraz podmiotami prowadzącymi działalność wyspecjalizowaną w danej dziedzinie.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 3500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji, datków, grantów i subwencji,
  3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych i zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację,
  4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego,
  5. dochodów z majątku Fundacji,
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem,
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Fundacji, jak i w kasie Fundacji.

§11

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, za wyjątkiem wspierania finansowego działać zgodnych z celami statutowymi w stosunku do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej.
 3. Wkorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Działalność statutowa Fundacji może byd prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Obie formy działalności będą wyodrębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów i kosztów przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Fundator.

§16

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków chyba że niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział IVa. Rada Fundacji

§17

 1. Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
 2. Pierwszy skład Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego powołuje Fundator na czas nieokreślony. Fundator może odwołać każdego członka Rady Fundacji w całym czasie istnienia Fundacji.
 3. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Fundacji , kolejnych członków Rady Fundacji w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator lub w przypadku śmierci Fundatora pozostali członkowie Rady Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
  2. w razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  4. za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§18

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
  1. złożenia rezygnacji przez członka;
  2. śmierci członka;
  3. odwołania przez Fundatora, lub przez pozostałych członków Rady Fundacji w przypadku śmierci Fundatora, a w szczególności w przypadku:
   1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
   2. naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
   3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności;
   4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
  4. Prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 2. W przypadku śmierci Fundatora odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

§19

 1. Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
 2. W przypadku równości głosów, decyzję ostateczną w przedmiocie głosowania nad uchwałą podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§20

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. Sposób działania Rady Fundacji reguluje dodatkowo Regulamin Rady Fundacji.
 2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
  1. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  3. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji,
  4. uchwalanie propozycji zmian Statutu Fundacji,
  5. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
  6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  7. ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji,
  8. uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
  9. podejmowanie za zgodą Fundatora uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
  10. konsultowanie z Zarządem Fundacji wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
  11. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

§21

W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji;
 2. żądania od członków Zarządu Fundacji złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
 3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym.
Rozdział IVb. Zarząd Fundacji

§22

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 3. Fundator może odwołań każdego członka Zarządu Fundacji w całym czasie istnienia Fundacji samodzielnie bądź na pisemny wniosek Rady Fundacji, przy czym decyzja Fundatora jest ostateczna.
 4. Z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji, który jest powoływany przez Fundatora, kolejnych członków Zarządu Fundacji w tym kolejnego Prezesa Zarządu Fundacji powołuje dotychczasowy Prezes Zarządu.
 5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu Fundacji, kolejnych członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator lub w przypadku jego śmierci Rada Fundacji.

§23

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:

 1. rezygnacji członka Zarządu Fundacji.
 2. śmierci członka Zarządu Fundacji.
 3. odwołania członka Zarządu Fundacji w szczególności w przypadku:
  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  3. niespełniania obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§24

Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady Fundacji i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji proponowany przez Zarząd Fundacji i uchwalany przez Radę Fundacji.
 4. W przypadku równości głosów, decyzję ostateczną w przedmiocie głosowania nad uchwałą Zarządu Fundacji podejmuje Prezes Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
 6. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji lub Fundator, gdzie decyzja Fundatora w przypadku rozbieżności z Radą Fundacji jest ostateczna.
 7. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Zarząd Fundacji, zaś umowy z członkami zarządu Rada Fundacji lub powołany przez nią pełnomocnik.
 8. Wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§26

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 4. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 6. realizacja programów działania Fundacji,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o Fundacjach,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
 11. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
 12. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 13. Zarząd Fundacji może powoływań pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadać Fundacji.

§27

Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§28

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§29

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§30

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub w przypadku śmierci Fundatora Zarząd Fundacji i Rada Fundacji łącznie.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.
Rozdział VII. Zmiany Statutu

§31

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, jednakże zawsze po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora decyzję o zmianie Statutu podejmuje Zarząd Fundacji i Rada Fundacji łącznie.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§32

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.

01-494 Warszawa
ul. Wolfkego 9/14

509 086 166

Fundacja Chcieć To Spróbować